ابزار بنایی

بشکه خالی

بشکه خالی   درب باز

هر عدد
بشکه خالی

بشکه خالی   درب بسته

هر عدد
تخته زیرپا 4 متری

تخته زیرپا 4 متری   روسی, 25 سانت

 
تخته زیرپا 4 متری

تخته زیرپا 4 متری   تبریز, 25 سانت

هر عدد
تخته زیرپا 4 متری

تخته زیرپا 4 متری   روسی, 22 سانت

 
فرغون آذرین رینگ و لاستیک ایرانی

فرغون آذرین رینگ و لاستیک ایرانی  

هر عدد
سطل بنایی گالوانیزه

سطل بنایی گالوانیزه    

هر عدد
استانبولی گالوانیزه

استانبولی گالوانیزه   54

هر عدد
نردبان چوبی یکطرفه

نردبان چوبی یکطرفه   4 متری

 
نردبان چوبی یکطرفه

نردبان چوبی یکطرفه   5 متری

 
نردبان چوبی یکطرفه

نردبان چوبی یکطرفه   6 متری

 
الک آردی

الک آردی    

 
الک آردی

الک آردی    

 
الک چشم بلبلی

الک چشم بلبلی    

 
الک غربال

الک غربال    

 
تخت

تخت    

 
بلبرینگ فرغون

بلبرینگ فرغون    

 
بیل

بیل   نمره 3, بدون دسته

 
بیل

بیل   نمره 2, بدون دسته

 
باگت بزرگ

باگت بزرگ    

 
بیل پارویی

بیل پارویی    

 
بیلچه باغبانی

بیلچه باغبانی    

 
بیلچه باغبانی

بیلچه باغبانی    

 
بیلچه باغبانی

بیلچه باغبانی    

 
بیلچه مقنی

بیلچه مقنی    

 
پتک معمولی

پتک معمولی    

 
پتک معمولی

پتک معمولی    

 
تگری پاش

تگری پاش    

 
تیشه برقکاری

تیشه برقکاری    

 
تیشه بنایی

تیشه بنایی    

 
تیشه بنایی

تیشه بنایی    

 
تیوپ فرغون

تیوپ فرغون    

 
تیوپ فرغون

تیوپ فرغون    

 
چرخ فرغون ایرانی

چرخ فرغون ایرانی    

 
چرخ فرغون ایرانی

چرخ فرغون ایرانی    

 
چرخ فرغون ایرانی

چرخ فرغون ایرانی    

 
دسته بیل روسی

دسته بیل روسی    

 
دسته بیل روسی

دسته بیل روسی    

 
دسته بیل ایرانی

دسته بیل ایرانی    

 
دسته بیل ایرانی

دسته بیل ایرانی    

 
دسته پتک بلند

دسته پتک بلند    

 
دسته پتک مغنی

دسته پتک مغنی    

 
دسته کلنگ

دسته کلنگ    

 
طناب 20متری

طناب 20متری   نمره 8

 
طناب 20متری

طناب 20متری   نمره 8

 
طناب 20متری

طناب 20متری   نمره 8

 
طناب پنبه ای

طناب پنبه ای    

 
طناب پنبه ای

طناب پنبه ای    

 
قرقره بزرگ

قرقره بزرگ    

 
قرقره بزرگ

قرقره بزرگ    

 
ماله بندکشی

ماله بندکشی    

 
ماله پلاستیکی

ماله پلاستیکی    

 
ماله فیبری

ماله فیبری    

 
ماله کویتی

ماله کویتی   30 سانتی

 
نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه

نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه   2 متری

 
نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه

نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه   2 متری

 
نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه

نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه   2.2 متری

 
نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه

نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه   2.2 متری

 
نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه

نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه   2.5 متری

 
نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه

نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه   2.5 متری

 
نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه

نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه   3 متری

 
نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه

نردبان چوبی (نقاشی) دوطرفه   3 متری

 
میل فرغون

میل فرغون    

 
کلنگ یک سر

کلنگ یک سر    

 
کلنگ یک سر

کلنگ یک سر    

 
کلنگ مغنی

کلنگ مغنی    

 
کمچه موسوی

کمچه موسوی    

 
کمچه موسوی

کمچه موسوی    

 
قلم بندکشی

قلم بندکشی    

 
قلم بندکشی

قلم بندکشی