ابزار تاسیسات آبی و گازی

بست شلنگ

بست شلنگ   نمره 2

هر عدد
بست شلنگ

بست شلنگ   نمره 2.5

هر عدد
بست شلنگ

بست شلنگ   نمره 3

هر عدد
بست شلنگ

بست شلنگ   نمره 4

هر عدد
بست شلنگ

بست شلنگ   نمره 6

 
بست گازی

بست گازی    

هر عدد
دمپر شومینه هیزمی

دمپر شومینه هیزمی    

هر عدد
دمپر شومینه هیزمی

دمپر شومینه هیزمی    

هر عدد
دمپر شومینه گازی

دمپر شومینه گازی    

هر عدد
دمپر شومینه گازی

دمپر شومینه گازی    

هر عدد
رگلاتور ایران گازی

رگلاتور ایران گازی    

 
رگلاتور ایران گازی

رگلاتور ایران گازی    

 
رگلاتور ایران گاز فشار قوی

رگلاتور ایران گاز فشار قوی    

هر عدد
رگلاتور ایران گاز فشار قوی

رگلاتور ایران گاز فشار قوی    

هر عدد
رگلاتور پرسی فشار قوی

رگلاتور پرسی فشار قوی    

هر عدد
شلنگ گاز

شلنگ گاز    

هر متر
شلنگ گاز

شلنگ گاز    

هر متر
شلنگ گاز

شلنگ گاز    

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 2

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 2.5

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 3

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 4

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 5

هر متر
شلنگ آب آسیا

شلنگ آب آسیا نمره 6

هر متر
کاسه توالت ایرانی

کاسه توالت ایرانی    

هر عدد
رگلاتور پرسی

رگلاتور پرسی    

 
رگلاتور پرسی

رگلاتور پرسی