ابزار جوشکاری

الکترود سوپر میکا

الکترود سوپر میکا   نمره 3, 5 کیلویی

هر بسته
الکترود سوپر میکا

الکترود سوپر میکا   نمره 4, 5 کیلویی

هر بسته
الکترود سوپر میکا

الکترود سوپر میکا   نمره 3, 20 کیلویی

هر کارتن
الکترود سوپر میکا

الکترود سوپر میکا   نمره 4, 20 کیلویی

هر کارتن
الکترود سوپر نوین

الکترود سوپر نوین   نمره 2/5, 2/5 کیلویی

 
اتو لوله سبز  Ronix

اتو لوله سبز Ronix  

هر عدد
اتو لوله سبز  Ronix

اتو لوله سبز Ronix  

هر عدد
اتو لوله سبز  Ronix

اتو لوله سبز Ronix  

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   200-300 آمپر

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   200-300 آمپر

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   350 آمپر

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   350 آمپر

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   450 آمپر

هر عدد
انبر جوشکاری

انبر جوشکاری   450 آمپر

هر عدد
اینورتر

اینورتر   200 آمپر

هر عدد
اینورتر

اینورتر   200 آمپر

هر عدد
اینورتر

اینورتر   200 آمپر

هر عدد
اینورتر

اینورتر   200 آمپر

هر عدد
شیشه ماسک

شیشه ماسک   سفید

هر عدد
شیشه ماسک

شیشه ماسک   رنگی

 
عینک جوشکاری

عینک جوشکاری    

هر عدد
عینک جوشکاری

عینک جوشکاری    

هر عدد
ماسک جوشکاری

ماسک جوشکاری    

هر عدد
ماسک جوشکاری

ماسک جوشکاری    

هر عدد
الکترود آما

الکترود آما   نمره 2/5, 2/5 کیلویی

هر بسته
الکترود آما

الکترود آما   نمره 2/5, 20 کیلویی

هر کارتن