چسب

چسب کاشی شیمی ساختمان BK1 پودری

چسب کاشی شیمی ساختمان BK1 پودری 20 کیلویی

هر کیسه
چسب کاشی شیمی ساختمان AK5 خمیری

چسب کاشی شیمی ساختمان AK5 خمیری 12 کیلویی

هر عدد
چسب کاشی شیمی ساختمان BK2 پودری

چسب کاشی شیمی ساختمان BK2 پودری 20 کیلویی

هر کیسه
چسب بتن شیمی ساختمان SA12

چسب بتن شیمی ساختمان SA12   1 کیلویی

 
چسب بتن شیمی ساختمان SA12

چسب بتن شیمی ساختمان SA12   3 کیلویی

 
چسب بتن شیمی ساختمان SA12

چسب بتن شیمی ساختمان SA12   8 کیلویی

هر عدد
چسب کاشی ژیکاوا سرام فیکس پودری

چسب کاشی ژیکاوا سرام فیکس پودری 5 کیلویی

هر کیسه
چسب کاشی ژیکاوا سرام فیکس پودری

چسب کاشی ژیکاوا سرام فیکس پودری 20 کیلویی

هر کیسه
چسب سنگ جلاسنج

چسب سنگ جلاسنج   1 کیلویی

هر عدد
چسب 123 میتراپل

چسب 123 میتراپل   400 میلی لیتر, بزرگ

هر عدد
چسب 123 ترک لوک

چسب 123 ترک لوک   400 میلی لیتر, بزرگ

هر عدد
چسب 123 ترک لوک

چسب 123 ترک لوک   400 میلی لیتر, کوچک

 
چسب پودری هبلکس AAC

چسب پودری هبلکس AAC   خاکستری, 20 کیلویی

 
چسب پودری هبلکس AAC

چسب پودری هبلکس AAC   خاکستری, 30 کیلویی

هر کیسه
چسب مزدا

چسب مزدا   بزرگ

هر عدد
چسب چوب شمال

چسب چوب شمال   1 کیلویی

هر عدد
چسب چوب شمال

چسب چوب شمال   4 کیلویی

هر عدد
چسب چوب شمال

چسب چوب شمال   پمادی

هر عدد
چسب قطره ای رازی

چسب قطره ای رازی    

هر عدد
چسب برق

چسب برق    

هر عدد
چسب دوقلو غفاری

چسب دوقلو غفاری    

هر عدد
چسب کاغذی پهن

چسب کاغذی پهن    

هر عدد
چسب کاغذی 30 یاردی

چسب کاغذی 30 یاردی    

هر عدد
چسب شیشه ای پهن

چسب شیشه ای پهن    

هر عدد
چسب آکواریوم

چسب آکواریوم    

هر عدد
پمپ چسب آکواریوم

پمپ چسب آکواریوم    

هر عدد
مواد اضافه چسب سنگ جلاسنج

مواد اضافه چسب سنگ جلاسنج    

هر پمادی
 چسب کاشی شیمی ساختمان BK2F پودری

چسب کاشی شیمی ساختمان BK2F پودری   20 کیلویی

هر کیسه
چسب دو طرفه

چسب دو طرفه   3 سانت

 
چسب دو طرفه

چسب دو طرفه   5 سانت